Gedragsregels & Basis-11

GEDRAGSREGELS EN BASIS-11

Voorafgaand aan het seizoen 2016/2017 heeft de jeugdcommissie van v.v. Irnsum de zogenaamde basis-11 opgeschreven en gedeeld met de ouders op de ouderavond. Dit zijn de regels die we bij onze club na willen en moeten leven rond het jeugdvoetbal:

basis-11_v2

 

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in deze Gedragscode(voor meer informatie kijk op de site van de knvb), waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken…

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze vereniging geldt het vermelde in het KNVB-convenant als uitgangspunt. De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 
1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

 

2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheids-rechters.

 

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

 

4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement „alcohol in sportkantines‟ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

 

5. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

 

6. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

 

7. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit via het in deze Gedragscode opgenomen meldingsformulier te melden (bijlage 1, voor meer informatie kijk op de site van de knvb).

 

8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld artikel ? van de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

 

Met z‟n allen vormen we de vereniging v.v. Irnsum. Het volgende is niet meer dan logisch:

Een senior lid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • het verrichten van bardiensten
  • het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft
  • het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden
  • het begeleiden van een team (eventueel slechts als chauffeur bij uitwedstrijden)

Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

 

De 25 “gouden” regels van onze vereniging:

1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.

 

2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak.

 

3. Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer.

 

4. Drugs zijn uit den boze.

 

5. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

 

6. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.

 

7. Je beledigt niemand.

 

8. Anderen worden hierop zonodig aangesproken.

 

9. Je hebt respect voor de tegenstander.

 

10. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.

 

11 Je vernedert niemand in woord of gebaar.

 

12. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.

 

13. Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.

 

14. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.

 

15. Je houdt de kleedkamers netjes.

 

16. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.

 

17. Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af.

 

18. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.

 

19. Je “loopt” niet weg voor een klusje.

 

20. We praten mét elkaar en niet over elkaar.

 

21. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.

 

22. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.

 

23. Openheid en eerlijkheid staan voorop.

 

24. Klantgerichte houding.

 

25. Naleving verenigingsregels.